กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกำลังพลในสังกัด กง.ทบ. ผลัดที่ 1
กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024
ประชาสัมพันธ์ : 87103